Nyheder / indkaldelse-til-ordinær-generalforsamling-i-per-aarsleff-holding-a-s-2023

03.01.2023 - Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S 2023

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 26. januar 2023 kl. 15:00 på selskabets kontor, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J. Dagsordenen er følgende: 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport samt koncernregnskab.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

 • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 8 kr. i udbytte pr. aktie a nominelt 2 kr.

4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

5. Behandling af forslag, der måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

5.1 Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapporten for regnskabsåret 2021/22 godkendes.

5.2 Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2022/23 udgør 300.000 kr. med tillæg til formand og næstformand i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Formanden for revisionsudvalget får et tillæg på 150.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem 100.000 kr. Formanden for nominerings- og vederlagsudvalget får et tillæg på 100.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem 75.000 kr.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ebbe Malte Iversen, Jørgen Wisborg, Jens Bjerg Sørensen, Charlotte Strand og Henrik Højen Andersen, samt nyvalg af Klaus Kaae og Pernille Lind Olsen. Bestyrelsen foreslås derved sammensat af syv generalforsamlingsvalgte medlemmer.

En beskrivelse af baggrund og hverv for de personer, der indstilles til valg til bestyrelsen, findes på www.aarsleff.com.

7. Valg af revisor.

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås valgt for et år i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Eventuelt.                           

Dagsorden mv.

Dagsorden indeholdende forslagenes fulde ordlyd vil være tilgængelig på www.aarsleff.com fra den 3. januar 2023. Årsrapport for 2021/22 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning findes ligeledes på www.aarsleff.com.

Senest tre uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger ligeledes være tilgængelige for aktionærerne på www.aarsleff.com: 

1. Indkaldelsen inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 19. januar 2023 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. 

Anmeldelsesfrist for deltagelse
Bestilling af adgangskort vil være mulig fra tirsdag den 3. januar 2023. Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 20. januar 2023 kl. 23:59 har bestilt adgangskort. Adgangskort rekvireres hos Computershare A/S på en af følgende måder: 

 • Elektronisk via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer eller via https://portal.computershare.dk/00000/generalForsamlinger_list.asp. Bestilte adgangskort bliver tilsendt aktionæren pr. e-mail til den e-mailadresse, som aktionæren har angivet i aktionærportalen ved tilmelding til generalforsamlingen.
 • Ved at sende tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt tilmeldingsblanketten, der findes på www.aarsleff.com/investorer. Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt tilmeldingsblanketten bliver sendt pr. post. Oplys venligst e-mailadresse i forbindelse med tilmelding. 

Det bedes bemærket, at adgangskort ikke tilsendes pr. post. Adgang ved rettidig tilmelding sker ved fremvisning af følgende ved indgangen til generalforsamlingen: 

 • Elektronisk adgangskort på smartphone eller som print, såfremt tilmelding er foretaget via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer. Det elektroniske adgangskort bliver tilsendt aktionæren pr. e-mail til den
  e-mailadresse, der er angivet i Aktionærportalen ved tilmeldingen.
 • Gyldigt billed-ID, såfremt tilmeldingen er foretaget ved indsendelse af tilmeldingsblanketten eller ved telefonisk tilmelding.  

Aktionærer med stemmeret vil få udleveret stemmekort ved indgangen til generalforsamlingen. 

Aktionæren eller en fuldmægtig kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. 

Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af aktionærportalen besvares ved henvendelse til Computershare pr. e-mail: gf@computershare.dk

Fuldmagt
Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid ad gangen end ét år. 

Afgivelse af fuldmagt skal ske senest fredag den 20. januar 2023 kl. 23:59 på en af følgende måder: 

 • Via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer
 • Ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på www.aarsleff.com/investorer. Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt fuldmagt afgives pr. post. 

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes. 

Brevstemme
Registrerede aktionærer kan brevstemme på dagsordenens punkter. Brevstemmer kan afgives: 

 • Via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer
 • Ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på www.aarsleff.com/investorer. Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt brevstemme afgives pr. post.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. 

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 25. januar 2023 kl. 16.00.

Spørgeret
På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør 40.770.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 38.070.000 kr. B-aktier.

Jf. vedtægternes § 10 gælder følgende vedrørende stemmeret: Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 500 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 2 kr. giver 1 stemme.

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S