Nyheder / aarsleff-indfører-medarbejderaktieprogram

05.02.2018 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff indfører medarbejderaktieprogram

Bestyrelsen har i overensstemmelse med retningslinjerne for incitamentsaflønning, som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 31. januar 2018, besluttet at indføre et aktieprogram for selskabets og visse af selskabets danske datterselskabers direktion og medarbejderstab. Det gælder såvel funktionærer som timelønnede medarbejdere.

Aktieprogrammet indføres med henblik på at tiltrække, fastholde og motivere direktion og medarbejdere.

Aktieprogrammet er et "matching shares"-program, hvor deltagerne ved at erhverve B-aktier i selskabet (investeringsaktier) for egen regning, der er underlagt en treårig vestingperiode, opnår ret til vederlagsfri tildeling af én B-aktie i selskabet ("matching share") pr. erhvervet investeringsaktie (1:1).

Deltagerne kan opnå ret til ”matching shares” for kalenderårene 2018, 2019 og 2020 (aktierne vester og leveres i henholdsvis 2021, 2022 og 2023).

Investeringsaktier kan erhverves i hvert af de nævnte kalenderår i et af bestyrelsen nærmere fastsat handelsvindue. Deltagernes erhvervelse og deponering af investeringsaktier foretages via Nordea, og prisen for investeringsaktier er et vægtet gennemsnit af den kurs på B-aktier i selskabet, som Nordea gennemfører købet af investeringsaktier til. For at kunne deltage i aktieprogrammet skal direktion og udvalgte ledende medarbejdere erhverve investeringsaktier i et handelsvindue for et beløb svarende til minimum 5 % og maksimum 10 % af den pågældende medarbejders årlige basisløn. For øvrige medarbejdere kan der i et handelsvindue valgfrit erhverves investeringsaktier for et af følgende beløb: DKK 5.000, 10.000 eller 15.000, dog maksimalt et beløb svarende til 10 % af den pågældendes årlige basisløn. For medarbejdere er det en betingelse for deltagelse, at man har været ansat i hele det forudgående kalenderår.

Ved udløbet af hvert enkelt handelsvindue tildeles deltagerne automatisk en ret til vederlagsfri tildeling af én ”matching share” pr. investeringsaktie. Retten til vederlagsfri tildeling af ”matching shares” er underlagt en treårig vestingperiode. På vestingtidspunktet leveres det relevante antal ”matching shares” automatisk til deltageren. Selskabets bestyrelse kan dog til enhver tid vælge at kontantafregne i stedet for at levere ”matching shares” (B-aktier).

Foruden ønsket om at tiltrække, fastholde og motivere direktion og medarbejdere er det en målsætning med indførelsen af aktieprogrammet at øge andelen af aktionærer blandt direktion og medarbejdere med henblik på at understøtte en langsigtet værdiskabelse for selskabet.

Betingelserne for at modtage ”matching shares” er således følgende: 

- Erhvervelse af investeringsaktier i de angivne handelsvinduer og inden for de angivne beløbsgrænser

- Treårig vestingperiode

- Deltageren er ansat i virksomheden på vestingtidspunktet (eller fratrådt som "good leaver").

Aktieprogrammets totale antal aktier svarer til det samlede antal B-aktier i selskabet, som deltagerne erhverver for egen regning (investeringsaktier) med henblik på at opnå ret til vederlagsfri tildeling af et tilsvarende antal B-aktier i selskabet ("matching shares") (1:1). Da aktieprogrammets totale antal aktier afhænger af antal deltagere og størrelsen af de enkelte deltageres køb af investeringsaktier, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre aktieprogrammets totale antal aktier og dermed opgøre markedsværdien af aktieprogrammet.

Indførelsen af aktieprogrammet ændrer ikke Aarsleffs forventninger til resultatet for regnskabsåret 2017/18.