Nyheder / aarsleff-bliver-eneaktionær-i-tysk-no-dig-selskab

26.06.2013 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff bliver eneaktionær i tysk No-Dig-selskab

Af halvårsrapporten af 27. maj 2013 fremgik det, at Per Aarsleff A/S havde indledt forhandlinger med Aegion Corporation USA om køb af Aegions 50 % aktiepost i det fællesejede tyske selskab Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH (IRT) i Nürnberg. Der er nu indgået aftale herom, og Aarsleff er hermed eneejer af selskabet.

Aarsleff har i forskellige konstellationer været beskæftiget med opgravningsfri rørfornyelse i Tyskland siden sidst i 1980’erne og siden 1996 som 50 % medejer af IRT.

IRT er hjemmehørende i Nürnberg og har en produktionsfacilitet til imprægnering af linere i Geschwenda ved Erfurt. Desuden har selskabet ti salgs- og repræsentations-kontorer i Tyskland og aktiviteter i Slovakiet og Ungarn.

IRT’s samlede årlige omsætning er på godt 500 millioner kroner. Pr. 31. december 2012 udgjorde egenkapitalen 100 millioner kroner. Driftsresultatet for kalenderåret 2012, opgjort efter Aarsleff-koncernens regnskabsprincipper, var cirka 23,5 millioner kroner før skat og før udgifter til varemærkelicens, der bortfalder med virkning fra 1. januar 2013. Selskabet har 230 medarbejdere. Anskaffelsessummen udgør 14 millioner euro kontant.

Aarsleff-koncernens samlede årlige omsætning under Rørteknik-segmentet vil stige med godt 500 millioner kroner, idet Per Aarsleff A/S’ hidtidige halvdel af IRT som associeret selskab ikke tidligere har været konsolideret.

Det langsigtede mål for segmentresultatet for Rørteknik fastholdes til 6 % i resultat før renter i procent af omsætningen.

Det tyske selskab vil fremover operere under navnet Aarsleff GmbH. Der forventes skabt synergier med den tilsvarende virksomhed, som Aarsleff i forvejen driver i andre central- og østeuropæiske lande samt ikke mindst med aktiviteterne i Danmark, hvor halvfabrikata fremstilles og bearbejdes på fabriksanlægget i Hasselager ved Aarhus.

Det tyske marked er meget konkurrencepræget, men også Europas mest betydelige. Med en segmentomsætning på godt 1,5 milliarder kroner efter overtagelsen vil det fulde ejerskab gøre Aarsleff til Europas største operatør inden for opgravningsfri rørfornyelse. Det indebærer yderligere muligheder for at udnytte stordriftsfordele, som skal resultere i fortsat styrkelse af den markedsmæssige positionering og effektiviseringer i de udførende led.

Ledelsen af det tyske datterselskab bliver fortsat varetaget af direktør Rudolf Feldmeier.

Overtagelsen vil ikke ændre Aarsleffs resultatforventninger til den resterende del af regnskabsåret 2012/2013.