Nyheder / årsrapport-for-2017-18

20.12.2018 - Selskabsmeddelelse

Årsrapport for 2017/18

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2017/18.

Årets resultat:

 • Koncernomsætningen steg med 8,2 % til 12.108 mio. (2016/17: 11.188 mio.)
 • Koncernen opnåede et samlet EBIT på 475 mio. (2016/17: 380 mio.)
 • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 315 mio. (2016/17: 264 mio.)
 • Rørteknik bidrager med et EBIT på 85 mio. (2016/17: 60 mio.)
 • Fundering bidrager med et EBIT på 75 mio. (2016/17: 56 mio.)
 • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør en positiv likviditetsvirkning
 • på 372 mio.
 • Rentebærende nettoindestående udgør 31 mio. pr. 30/9 2018.
 • Resultat pr. aktie udgør 16,68 kr.
 • Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes til 5 kr. pr. aktie a nominelt 2 kr. svarende til en udbetaling på 101 mio.

Koncernresultatet for regnskabsåret 2017/18 er et EBIT på 475 mio. mod 380 mio. året før. Resultatforventningen var et EBIT på 450 mio. ved regnskabsårets begyndelse og blev opjusteret til et EBIT på 470 mio. efter tredje kvartal af regnskabsåret.

Anlæg & Byggeri
EBIT-resultatet er højere end forventet. Resultatet er positivt påvirket af det høje aktivitetsniveau med god fremdrift på de tre større havneprojekter i Hanstholm, Rønne og Frederikshavn.

Rørteknik
EBIT-resultatet er som forventet. Norge og Tyskland bidrager med resultater, som er højere end forventet. Resultaterne i Danmark og Sverige er lavere end forventet og skyldes, at der er indgået længerevarende rammeaftaler, hvor indekseringen ikke i tilstrækkelig grad kompenserer for de stigende råvarepriser.

Fundering
EBIT-resultatet er lavere end forventet. Resultatet af aktiviteterne i Danmark er samlet set under forventningerne og skyldes en lav kapacitetsudnyttelse inden for funderingsentreprenør-forretningen i første halvdel af regnskabsåret. Sverige og Polen er inde i en positiv udvikling, mens resultatet i Tyskland er utilfredsstillende, og selskabet er tabsgivende.

Ordrebeholdning
Selskabets ordrebeholdning udgør 16.601 mio. (30. september 2017: 9.466 mio.), hvoraf 7.775 mio. forventes udført i regnskabsåret 2018/19. Årets ordreindgang udgør 19.243 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2018/19:

 • For det kommende regnskabsår forventes et EBIT på 530 mio. og et omsætningsniveau cirka 5 % højere end i 2017/18. Investeringerne i materielle aktiver forventes at være cirka 440 mio. mod 388 mio. sidste regnskabsår.

Anlæg & Byggeri forventer 5 % højere omsætning sammenlignet med sidste regnskabsår og en EBIT-margin på 4 % sammenlignet med 3,8 % i sidste regnskabsår. Der er mange tilbudsmuligheder i Danmark, specielt inden for byggeri i storbyerne, mens det danske anlægsmarked som helhed fortsat ligger på et stabilt niveau med gode muligheder inden for havneudvidelser og etablering af datacentre. Wicotec Kirkebjerg A/S begynder den 25 år lange kontrakt som driftsoperatør på facility management-kontrakten på Nyt Psykiatrisk Center i Skejby. Wicotec Kirkebjerg har fortsat stor fokus på sikker projekteksekvering af de store byggeriopgaver, som primært udføres i One Company-samarbejder. Aktiviteten i Aarsleff Rail A/S vil være påvirket af manglende større sporrenoveringsudbud fra Banedanmark. I Hansson & Knudsen A/S vil der fortsat være højt fokus på sikker projekteksekvering med henblik på at forbedre indtjeningen, men markedet på Fyn er dog fortsat præget af hård priskonkurrence. I Ístak hf. forventes et fortsat højt aktivitetsniveau primært drevet af byggeri i Island.

Rørteknik forventer 5 % højere omsætning sammenlignet med sidste regnskabsår og en EBIT-margin på 4,5 %, hvilket er på samme niveau som sidste regnskabsår. På hovedmarkederne i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge forventes en stigning i aktivitetsniveauet. I Norge investeres der i nyt udstyr med henblik på at øge effektiviteten og dække et større geografisk område. I Tyskland er markedsvilkårene gode, og aktiviteten fra salget af LED-udstyr og materialer er stigende. Indtjeningen i Danmark og Sverige vil fortsat være presset, som følge af at de stigende råvarepriser ikke kompenseres i tilstrækkelig grad af indekseringen i de eksisterende rammeaftaler. Markedet i Rusland har stabiliseret sig på et acceptabelt niveau, men er fortsat præget af politisk usikkerhed. I Polen vil der være fokus på at integrere aktiviteterne med fælles ledelse og administration for Rørteknik og Fundering.

Fundering forventer 5 % højere omsætning sammenlignet med sidste regnskabsår og en EBIT-margin på 4,5 % mod 4,0 % sidste regnskabsår. I Danmark forventes stigende aktivitet inden for etablering af byggegruber og fortsat høj efterspørgsel på pæle, fordi byggeriaktiviteten generelt er høj. I Sverige forventes en lavere omsætning på grund af færdiggørelsen af funderingen til Karlatornet samt en forventet afmatning i byggeriet. Det høje aktivitetsniveau i Polen forventes at fortsætte i det kommende regnskabsår. Der forventes fortsat lav aktivitet i Tyskland som følge af de manglende onshore vindmølleprojekter, men de iværksatte kapacitetstilpasninger vil have en positiv effekt på indtjeningen, som dog fortsat vil være utilfredsstillende. I England forventes der et uændret aktivitetsniveau, og fokus vil fortsat være rettet mod selektiv ordreerhvervelse samt nedlukning af ikke-rentable aktiviteter.

Årsrapporten er offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S og vedlagt denne meddelelse samt tilgængelig på www.aarsleff.com.

 

Finansiel kalender 2018/19

31.01.2019 Ordinær generalforsamling afholdes på selskabets kontor Hasselager Allé 5, 8260 Viby J kl. 15:00.

05.02.2019 Udbetaling af udbytte for regnskabsåret 2017/18 

26.02.2019 Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2018.

27.05.2019 Delårsrapport for perioden 1/10 2018-31/3 2019.

27.08.2019 Delårsrapport for perioden 1/10 2018-30/6 2019.

18.12.2019 Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2018/19.

 

Relaterede dokumenter


Årsrapport 2017-18