Nyheder / årsrapport-for-2016-17

21.12.2017 - Selskabsmeddelelse

Årsrapport for 2016/17

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2016/17. 

Årets resultat:

 • Koncernomsætningen steg med 7,4 % til 11.188 mio. (2015/16: 10.420 mio.)
 • Koncernen opnåede et samlet EBIT på 380 mio. (2015/16: 416 mio.)
 • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 264 mio. (2015/16: 248 mio.)
 • Rørteknik bidrager med et EBIT på 60 mio. (2015/16: 39 mio.)
 • Fundering bidrager med et EBIT på 56 mio. (2015/16: 129 mio.)
 • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow
 • på 3 mio.
 • Rentebærende nettogæld udgør 207 mio. pr. 30/9 2017.
 • Resultat pr. aktie udgør 13,16 kr.
 • Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes til 4 kr. pr. aktie a nominelt 2 kr. svarende til en udbetaling på 82 mio.

Koncernresultatet for regnskabsåret 2016/17 er et EBIT på 380 mio. mod 416 mio. året før. Resultatforventningen var et EBIT på 430 mio. ved regnskabsårets begyndelse og blev nedjusteret til et EBIT på 375 mio. efter andet kvartal af regnskabsåret.

Anlæg & Byggeri
EBIT-resultatet er i underkanten af det forventede ved regnskabsårets begyndelse. Resultatet er påvirket af tab på flere enkeltstående projekter, hvor den samlede nedskrivning udgjorde cirka 60 mio. i første halvår af regnskabsåret. I Per Aarsleff A/S, som er det største selskab i segmentet, har de danske aktiviteter bidraget med et tilfredsstillende resultat.

Rørteknik
EBIT-resultatet er højere end forventet. På de tre hovedmarkeder i Tyskland, Danmark og Sverige er resultaterne samlet set bedre end forventet, mens selskaberne i Polen og Rusland er tabsgivende.

Fundering
EBIT-resultatet er lavere end forventet. Sverige er inde i en positiv udvikling, men i England er resultatet markant under det forventede. I Danmark har der været en dårlig kapacitetsudnyttelse.

Forventninger til regnskabsåret 2017/18:

 • For det kommende regnskabsår forventes et EBIT på 450 mio. og et omsætningsniveau cirka 5 % højere end i 2016/17.

Anlæg & Byggeri forventer en omsætning på samme niveau som i 2016/17 og en EBIT-margin på 3,5 % sammenlignet med 3,3 % i sidste regnskabsår. Det danske anlægsmarked som helhed ligger på et stabilt niveau med gode muligheder som følge af udbud af havneprojekter og etablering af datacentre. I Danmark er der høj aktivitet inden for såvel nybyggeri som bygningsrenovering. Styrkelse af ledelsen og selektering af projekterne i udlandet forventes at bidrage med forbedringer i det kommende regnskabsår. I Wicotec Kirkebjerg A/S og i Hansson & Knudsen A/S forventes indsats for sikker projekteksekvering og konsolidering at medføre resultatforbedringer i det kommende regnskabsår. Ístak hf. forventes at fortsætte de positive takter med forbedret projektgennemførelse i et positivt marked i Island.

Rørteknik forventer 15 % højere omsætning sammenlignet med sidste regnskabsår og en EBIT-margin på 4,5 % mod 3,9 % sidste regnskabsår. Resultatet vil være påvirket af afskrivninger på immaterielle aktiver i forbindelse med overtagelsen af Olimbs rørfornyelsesaktiviteter på cirka 10 mio., hvoraf størstedelen vedrører ordrebeholdningen. Væksten eksklusive effekten af overtagelsen af Olimb AS udgør cirka 5 %. Rørtekniks markedsmuligheder i Danmark er tæt koblet til forsyningsselskabernes investeringsniveau inden for fornyelse af spildevandsledninger, som forventes at være uændret. Marginalerne er præget af hård konkurrence. I det kommende regnskabsår integreres aktiviteterne mellem Olimb og de øvrige aktiviteter i koncernen med henblik på at skabe synergi og udnytte de potentielle muligheder på det norske marked. De vanskelige markedsvilkår i Polen og de baltiske lande forventes forbedret som følge af et stigende antal udbud af EU-støttede projekter. I Rusland er ordreindgangen stigende, men stadig under usikre politiske forhold. Tyskland, Sverige og Finland forventer fortsat stabile markedsvilkår.

Fundering forventer 5 % højere omsætning sammenlignet med 2016/17 og en EBIT-margin på 5 % mod 3,2 % sidste regnskabsår. I Danmark forventes stigende aktivitet inden for etablering af byggegruber og fortsat høj efterspørgsel på pæle som følge af den generelt høje byggeaktivitet. Også mulighederne på segmentets udenlandske markeder i Sverige og Tyskland forventes at være positive. Dog er der på det seneste opstået usikkerhed omkring det tyske vindmøllemarked. Den nyetablerede pælefabrik i Sydtyskland forventer stigende aktivitet blandt andet som følge af efterspørgsel fra Schweiz. Det engelske marked er i afmatning, og kapacitetstilpasninger er gennemført, mens Polen oplever begyndende forbedrede markedsvilkår med god ordreindgang.

Årsrapporten er offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S og vedlagt denne meddelelse samt tilgængelig på www.aarsleff.com. 

Finansiel kalender 2017/18

31.01.2018 - Ordinær generalforsamling afholdes på selskabets kontor Hasselager Allé 5, 8260 Viby J kl. 15:00.

05.02.2018 - Udbetaling af udbytte for regnskabsåret 2016/17 

28.02.2018 - Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2017.

28.05.2018 - Delårsrapport for perioden 1/10 2017-31/3 2018.

28.08.2018 - Delårsrapport for perioden 1/10 2017-30/6 2018.

20.12.2018 - Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2017/18.

Relaterede dokumenter


Årsrapport 2016-17