Geoteknisk undersøgelse

- Rettidig viden om jord, grundvand og forurening

Jordbund, grundvand og eventuel forurening udgør betydelige risikoelementer i bygge- og anlægsprojekter, og uforudsete forhold og hindringer i jorden kan forårsage forsinkelser og ubehagelige, økonomiske overraskelser.

Geotekniske undersøgelser, kombineret med miljøtekniske undersøgelser og analyser, kan – når de udføres tidligt i et bygge- eller anlægsprojekt – medvirke til, at både planlægning, projektering og ikke mindst udførelse afvikles planmæssigt, fordi de væsentligste udførelsesmæssige risici ved både fundering, grundvand og forurening kan vurderes og håndteres rettidigt. Uforudsete forhold i jord og vand koster næsten altid tid og penge, der hurtigt kan overstige tiden og udgifterne til de geotekniske og miljøtekniske undersøgelser.

Tidlig involvering – stort og småt
Vi kan bidrage med praktisk viden under planlægning og projektering af bygge- og anlægsopgaver. Ved tidlig involvering kan vi som specialentreprenør gå i dialog med bygherrer og rådgivere om både udfordringer og bygbare løsninger og dermed medvirke til at spare tid og penge i projekterne.

Når jordbunds- og grundvandsforholdene skal undersøges, har Aarsleff sin egen stab af teknikere, ingeniører og geoteknikere, og vi er vant til at udføre både store og små geotekniske og miljøtekniske undersøgelser. Vi har 10 borerigge, der kan udføre boringer og/eller CPT (tryksonderinger) og kan tilbyde CPT-forsøg udført med modhold op til 20 tons.

Nogle af vores maskiner er helt små boreværker, der kan bore traditionelle geotekniske og miljøtekniske boringer i mindre dimensioner, mens andre er noget større maskiner, der kan udføre fx kerneboringer eller vandindvindings- og filterboringer i større dimensioner.

Hvis opgaven kræver, at jordbunden eller grundvandet skal undersøges på steder, man ikke kan køre til, råder vi både over skinnekørende materiel og flydende grej som fx flåder og jack-ups, men vi bygger selvfølgelig også en adgangsvej, hvis det er nødvendigt.

Specialundersøgelser
De geotekniske undersøgelser kan efter behov suppleres med særlige, geotekniske laboratorieforsøg (fx triax- eller konsolideringsforsøg), så projektet kan få gavn af dokumenteret optimering af geotekniske designparametre.

Hvis det er relevant at tænke grundvandssænkning ind ved projektering, udbud og udførelse, kan vi også undersøge grundvandsstrømme og grundvandskemi. Grundvandssænkning kan influere betydeligt på et byggeprojekts omkostninger, fx fordi omkringliggende bebyggelse og konstruktioner kan beskadiges. Hensynet til naboarealer skal derfor tænkes ind allerede ved de geotekniske undersøgelser, så både byggegrube og grundvandssænkning kan projekteres rigtigt.

Som specialentreprenører er vi vant til at arbejde tæt sammen med myndigheder omkring effektiv og smidig afvikling af opgaverne – også omkring grundvandssænkning. Vi ved derfor, hvad vi skal være opmærksomme på i relation til myndighedskrav og kan assistere med indhentning af tilladelser til borearbejder eller fx indvindings- og udledningstilladelser til pumpeforsøg og grundvandssænkning.

De medarbejdere, der betjener vores borerigge, pumper og øvrige materiel er naturligvis uddannede i henhold til gældende dansk lovgivning. Dét er vores garanti for, at vi arbejder sikkert og tager de rigtige forholdsregler til beskyttelse af undergrunden og vores fælles grundvandsmagasiner.

Behov for pris på en geoteknisk undersøgelse eller mere information?

Dit navn *
Telefonnummer *
E-mail-adresse *
Firma *
Emne
Forespørgsel

Tak, din henvendelse er registreret.

Du modtager en e-mail, som bekræfter.