Grundvands­sænkning

– Minimér risici med gennemtænkte løsninger

En vigtig del af risikohåndteringen under bygge- og anlægsarbejder er kendskabet til grundvandsforholdene. Selv små grundvandslommer kan koste både tid og penge, hvis de håndteres forkert. I værste fald kan byggepladsen gå helt i stå, hvis afgørende grundvandsforhold undervurderes eller ignoreres, så der opstår løftning eller bundbrud i byggegruben.

Vi hjælper med at få håndteret grundvandet bedst muligt. Både under planlægning og udførelse kan vi byde ind med viden og erfaring om grundvandssænkningsløsninger og praktiske kontrolforanstaltninger samt overvågnings- og alarmudstyr, så bygge- og anlægsarbejdet kan udføres planmæssigt og sikkert med en velovervejet og veldokumenteret håndtering af grundvandet.

Vi kan udføre hele grundvandssænkningsanlægget med boringer, pumper, rør og elektriske installationer samt alarm- og nødstrømsanlæg. Vi kan også varetage de løbende service- og kontrolarbejder på både grundvandssænkningsanlæg og pejlearrangementer.

Planlægning, udførelse og kontrol
Vores maskinpark omfatter små og store borerigge til udførelse af pejle- og filterboringer i diametre fra 6” til 16”, ligesom vi har en række moderne, støjsvage sugespidsanlæg.

Vi har udstyr og mandskab, så vi både kan udføre de nødvendige forundersøgelser, designe grundvandssænkningsanlæg og kontrolforanstaltninger samt udføre ren- og prøvepumpning af boringer. Hvis der i forbindelse med grundvandssænkningen skal tages hensyn til forurening i jorden – enten i byggefeltet eller i de omkringliggende naboarealer – råder vi også over udstyr til forskellige former for vandbehandling, så miljøkrav til udledning til afløb eller recipient kan overholdes.

Som specialentreprenører er vi vant til at arbejde tæt sammen med myndigheder omkring effektiv og smidig afvikling af vores opgaver – også med grundvandssænkning. Vores medarbejdere ved derfor, hvad der kræver særlig opmærksomhed, allerede når der skal planlægges og indhentes tilladelser til fx borearbejder eller indvindings- og udledningstilladelser for grundvandssænkning. Vi lægger vægt på at arbejde sikkert – også i relation til nødvendige forholdsregler til beskyttelse af vores fælles grundvand.

Grundvandssænkning vil ikke altid kunne begrænses til bare at have effekt inden for byggepladsen. Rækker sænkningstragten fra pumpearbejderne på byggepladsen længere ud i nabolaget, kan der ske påvirkning af funderingen af sætningsfølsomme bygninger eller konstruktioner, og afledte naboklager kan forsinke byggeprocessen og i værste fald betyde juridiske slagsmål.

Planlægges og udføres grundvandssænkning rigtigt, kan de fleste usikkerheder ved grundvandssænkning dog håndteres. Det kan vi hjælpe med, og vi tager gerne en uforpligtende dialog om: 

 • Håndtering af og afrapportering i forhold til miljømyndigheder og miljølovgivning
 • Indhentning af oppumpnings- og udledningstilladelser
 • Geoteknisk undersøgelse – jordbundsforhold og grundvandsmagasiner
 • Miljøteknisk undersøgelse – forurening i eller omkring byggefeltet
 • Valg af grundvandssænkningsmetode, fx dykpumper, sugespidser, aflastnings- eller filterboringer
 • Bortledning af vand samt eventuelt behov for rensning
 • Vurdering af nødvendig oppumpningskapacitet
 • Behov for nødstrømsanlæg eller overløb
 • Behov for re-infiltrering af oppumpet vand
 • Afgifter for bortledning af vand
 • Fotoregistrering i nabolaget
 • Registrering af særligt sårbare bygninger eller konstruktioner
 • Varsling af grundvandssænkning i henhold til Byggelovens §12
 • Kontrol og overvågning af pumpemængder og sænkningstragt (med fx SRO og SCADA).

Se også, hvad vi kan tilbyde gennem vores sydjyske søsterselskab, BL Grundvandssænkning A/S, der har ekspertise i grundvandssænkning og en rigtig god placering midt i Jylland til at kunne betjene kunderne i særligt Midt- og Sønderjylland samt på Fyn.

Behov for pris på grundvandssænkning eller mere information?

Dit navn *
Telefonnummer *
E-mail-adresse *
Firma *
Emne
Forespørgsel

Tak, din henvendelse er registreret.

Du modtager en e-mail, som bekræfter.

Relaterede dokumenter