Aktionær­information

– om aktier og ejerforhold

Aktiekapitalen
Aktiekapitalen på 40.770.000 kr. er opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 38.070.000 kr. B-aktier.

B-aktiekapitalen er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. B-aktiekapitalen er fordelt i aktier à nominelt 2 kr. og består af 19.035.000 aktier. B-aktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

Læs mere om aktien på side 54 i årsrapporten for 2020/21.

A-aktierne er tillagt 10 gange stemmeret i forhold til B-aktierne. A-aktierne er ikke omsætningspapirer.

Aktionærer
Alle A-aktier ejes af Per og Lise Aarsleffs Fond.

Per Aarsleff Holding A/S har pr. 10. december 2021 følgende aktionærer med en ejerandel på over 5 procent af aktiekapitalen eller med en rådighed over 5 procent af stemmerne. Det drejer sig om følgende aktionærer:

Per og Lise Aarsleffs Fond - A-aktier
Per og Lise Aarsleffs Fond - B-aktier
Arbejdsmarkedets Tillægspension
BankInvest

Pr. 30. september 2021 repræsenterede de navnenoterede aktionærer cirka 90 procent af aktiekapitalen.

Stemmeretten på generalforsamlingen er betinget af, at aktionærerne inden indkaldelsen til generalforsamlingen har fået noteret deres aktier i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.

Egne aktier
Pr. 30. september 2021 udgør beholdningen af egne aktier 418.539 stk. B-aktier. Af disse er 359.369 stk. til dækning af selskabets forpligtelser i forbindelse med koncernens medabejderaktieprogram. 

Børsværdi
Børsværdien af selskabets aktier udgjorde 4.887 millioner kr. pr. 30. september 2021.

Udbytte
Med henblik på vedtagelse på den kommende generalforsamling foreslår selskabets bestyrelse, at der udbetales udbytte svarende til 8 kroner pr. aktie.